Конкурс за упис студената на прву годину Високе школе Српске Православне Цркве за уметности и консервацију академске 2009/2010.

На акредитованим студијским програмима на Високој школи -Академији Српске Православне Цркве за уметности и консервацију: Црквене уметности и Обнова и чување,могу се уписати кандидати који имају завршено средње образовање учетворогодишњем трајању, односно кандидати који немају завршено средње образовање учетворогодишњем трајању, ако положе допунски испит и испит за проверу склоностии способности.

Пријава на конкурс: 1-10. септембра 2009. године

Приликом пријаве на конкурс кандидати стављају на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА:

  • Извод из црквене књиге крштених
  • Благослов надлежног епископа
  • Сведочанства свих разреда претходно завршене сердње школе
  • Сведочанство (диплому) о завршном испиту
  • Мапа са радовима (студије портрета, фигура, мртва природа...)
  • Доказ о уплати накнаде за полагање класификационог испита
  • Лекарско уверење за полазак на Високу школу - Академију
  • Оверене фотокопије оригиналних докумената.

Пријављивање на конкурс

Документација и мапе сапопуњеном пријавом за конкурс подносе се лично у секретаријату Високе школе -Академије у ул. Краља Петра 2, Београд.

Допунски испит кандидати полажу по програмусредњег школског гимназијског образовања, а састоји се из:

а) писменогиспита из српског језика (тема из области ликовних уметности), и

б) усменогиспита из теорије српске књижевности,

в) општеисторије и историје уметности.

 

Испитза проверу склоности и способности на студијскомпрограму: Црквене уметности и Обноваи чување трајечетири дана.

Програмиспита за проверу склоности и способности са ближим обавештењима о терминима, садржајуи начину полагања, може се добити на Високој школи - Академији.

Класификациони испит: 22-25. септембра 2009. године

Класификационииспит полажу сви кандидати, без обзира на број пријављених кандидата. Класификациони испит обухвата програмске садржаје из цртања и сликања иправославног катихизиса као предзнања потребна за успешно студирање на Високојшколи. Класификациони испит се полаже тако што се три дана црта и слика, а затими  писмено и усмено полаже испит изкатихизиса.

Класификационеиспите обављају комисије за класификационе испите које именује Наставно-научновеће Високе школе.

Кандидат јеобавезан да на класификациони испит понесе личну карту или пасош.
Време полагања класификационог испита утврђује се конкурсом за упис у првугодину основних студија.

Обавештења отачном времену и месту полагања, као и све додатне информације биће истакнутена огласним таблама, као и у Служби за студентска питања Високе школе -Академије Српске Православне Цркве за уметности и консервацију, тел.011/2187-235.

 

Испит за проверу склоности и способности траје четири дана иобухвата:

 

А. ПРВИ И ДРУГИ ДАН ИСПИТА:

ЦРТАЊЕ ПОРТРЕТА ПО ЖИВОМ МОДЕЛУ ( 6 часова)

ЦРТАЊЕ ФИГУРЕ ПО ЖИВОМ МОДЕЛУ      ( 6 часова )

Формат: 70х100 цм (натрон и сл).

Техника: угљен

Са собом понети: таблу 70х100 цм, крпу за брисање, гуму забрисање, фиксир,

селотејп, натрон папир, угљен или графитна оловка.

 

Б. ТРЕЋИ ДАН ИСПИТА:

СЛИКАЊЕ МРТВЕ ПРИРОДЕ ( 6 часова)

Формат: 70х100 цм или 70х50 цм по избору кандидата

(натрон, триплекс, акварел папир и сл)

Техника: темпера.

Са собом понети прибор за сликање (боје, четке, палете и посуде заводу)

 

Б. ЧЕТВРТИ ДАН ИСПИТА:

Усмени и писмени испит из православног катихизиса.

Литература: Владика Николај (Велимировић) - Вера светих

Митрополит Амфилохије и Епископ Данило - Нема лепше вере од хришћанске

Избор кандидата

Утврђивањередоследа кандидата за упис на Високу школу - Академију обавља се на основурезултата показаних на класификационом испиту и општег успеха постигнутог усредњој школи.

Мерила за избор кандидата

Избор кандидатаза упис у прву годину основних студија обавља се према резултату постигнутом накласификационом испиту и према општем успеху постигнутом у средњој школи.

Под општимуспехом у средњој школи подразумева се збир свих просечних оцена из свихпредмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду помножен са 2 (два).
Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.
По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Накласификационом испиту кандидат може да освоји највише 60 бодова.

Начин избора кандидата

Избор кандидатаобавља се према резултату постигнутом на класификационом испиту, као и премаопштем успеху из средње школе, а на основу ранг листе која се прави у односу наукупан број бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима. Максималан бројпоена на класификационом испиту је 60, а по основу школског успеха 40 поена.

За упис настудије утврђује се ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА.

Кандидат којије завршио Богословију вреднује се део пријемног испита који се односи накатихизис максималним бројем бодова.

Ако секандидати примљени по конкурсу не упишу у предвиђеном року, сматраће се да суодустали, па ће се, у року назначеном у конкурсу, уместо њих уписатиодговарајући број других кандидата, према редоследу на ранг листи.

 

Упис на Високу школу - Академију: 1-16. октобра 2009. године

Кандидати који стекну право да се упишу наАкадемију подносе:
◦ Оригинална документа
◦ Два обрасца ШВ-20
◦ Индекс
◦ Две фотографије формата 4x6 цм
◦ Доказ о уплати накнаде за студије (школарине).

 

Призив Светог Духа и Света Литургија: 1. октобра2009. године у параклису Светог Јована у старој згради Богословског факултета