Ново издање Одбора за просвету Епархије браничевске

Јован Зизијулас: Западна мисао - Увод у догматско богословље западног хришћанствa

Садржај -Увод

- Зизијулас, Јован: Предговор за Lectures in Christian Dogmatics
- Најт, Даглас: Увод у Lectures in Christian Dogmatics

Западна мисао

- Увод — кључне одлике западне мисли
- Теологија и икономија у западној мисли
- Проблем Filioque
- Егзистенцијалне последице Filioque-а
- Еклисиологија, христологија, пневматологија

Додатак

- Есхатологија и историја
- Допринос западне православне теологије

- - - - -

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

27-284

ЗИЗИУЛАС, Јован, 1931-
Западна мисао : увод у догматско богословље западног хришћанства / митрополит пергамски Јован Д. Зизијулас.
- Пожаревац : Епархија браничевска, Одбор за просвету и културу, 2014 (Велика Плана : Мозаик).
- 144 стр. : ауторова слика ; 20 cm.
- (Библиотека Приручници / [Епархија браничевска, Одбор за просвету и културу] ; књ. 8)

Антологијски избор.
- Тираж 800.
- Напомене и библиографске референце уз текст

ISBN 978-86-87329-36-2

a) Хришћанска догматика

COBISS.SR-ID 211581452

EAN 9788687329362