Божићно-богојављенска сретања - програм за 11. јануар

Божићно-богојављенска сретања - програм за 11. јануар 2013.

12 часова - Све­то Пи­смо - из­да­ње Све­тог­ Ар­хи­је­реј­ског Си­но­да Српске Православне Цркве. Говоре: про­то­ђа­кон Ра­до­мир Ра­кић и проф. др Или­ја То­мић, професор Све­тог Пи­сма Ста­рог За­ве­та на Православном бо­го­слов­ском фа­кул­те­ту Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду

13 часова - Програм из веронауке уз фолклор изводе чланови Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама

18 часова - Про­све­ће­ност у ме­ди­ци­ни и те­о­ло­ги­ји. Говори: Епи­скоп је­гар­ски г. Пор­фи­ри­је, професор Православног бо­го­слов­ског фа­кул­те­та Уни­вер­зите­та у Бе­о­гра­ду.