Култура

Сергеј Фирсов: Руска Црква уочи промена крај деведесетих година 19.века – 1918. година

ИЗДАВАЧКА УСТАНОВА "КАЛЕНИЋ"
ПРАВОСЛАВНЕ ЕПАРХИЈЕ ШУМАДИЈСКЕ, Крагујевац
Уредник: протојереј-ставрофор проф др Зоран Крстић, Дистрибуција: 034/333 827

Сергеј Фирсов: РУСКА ЦРКВА УОЧИ ПРОМЕНА
крај деведесетих година 19.века - 1918. година

Увод - Пажњи читалаца предлажемо књигу која је, како већ следи из њеног наслова, посвећена питању положаја Руске Православне Цркве две деценије пре и у периоду револуције 1917. године. Ово компликовано и пуно противречности време увек је привлачило велико интересовање научника и публициста.

Васкршњи преображај – издање манастира Подмаине

То­ма Ри­сков је жи­вео у де­вет­на­е­стом ве­ку и био је­дан од нај­о­крут­ни­јих уби­ца у Ру­си­ји. Ово је исти­ни­та при­ча о то­ме ка­ко је Бог тог око­ре­лог зло­чин­ца ог­њем по­ка­ја­ња пре­о­бра­зио у све­ти­те­ља.

Ова при­ча ће за сва вре­ме­на оста­ти је­дан од при­ме­ра по­ка­ја­ња и спа­се­ња, по­себ­но за оне ко­ји та­ко ду­бо­ко пад­ну у грех.

Сабирајте себи благо на небу - издање манастира Подмаине

Са­би­рај­те се­би бла­го на не­бу - Збор­ник ду­хов­них са­вје­та и по­уч­них при­ча

Сва­ки чо­век из­но­си на ви­де­ло оно што му је скри­ве­но у ср­цу. Не­ко же­ли се­бе да при­ка­же до­брим, али зло се убр­зо по­ја­вљу­је у ње­го­вој осу­ди бли­жњих, а нај­ви­ше прет­по­ста­вље­них. Чо­век без­бо­жник у жи­во­ту чи­ни не­ча­сна де­ла и не­ма вре­ме­на да по­ми­сли на ду­шу. По­бо­жан чо­век свој крат­ки жи­вот про­во­ди ду­ше­ко­ри­сно и дра­го­цен му је сва­ки тре­ну­так. Он се тру­ди да чак за ру­чак и ве­че­ру утро­ши што ма­ње вре­ме­на, јер то вре­ме сма­тра про­тра­ће­ним.

Исповест - издање манастира Подмаине

Охра­бри се, гре­шни по­том­че Ада­мов! У тво­јој там­ни­ци за­си­ја­ла је све­тлост, јер се Бог спу­стио у да­ле­ку зе­мљу твог из­гнан­ства да те уз­ве­де у гор­њу отаџ­би­ну ко­ју си из­гу­био. Же­лео си да упо­знаш до­бро и зло и Он ти оста­вља то зна­ње. Хтео си да по­ста­неш као Бог и то је учи­ни­ло да ду­шом по­ста­неш сли­чан ђа­во­лу, а те­лом сто­ци и зве­ри­ма. Сје­ди­њу­ју­ћи те са Со­бом, Бог чи­ни да бу­деш бог по бла­го­да­ти. Он ти опра­шта гре­хе.

Шематизам Епархије осечко-пољске и барањске

Са благословом Епископа осечко-пољског и барањског Г. Лукијана, Српска Православна Епархија осечко-пољска и барањска у Даљу уз помоћ Службеног Гласника Србије смогла је снаге да први пут објави Шематизам Епархије осечко-пољске и барањске аутора професора протојереја-ставрофора Душана Колунџића. Књига садржи историју Епархије са описом црквених општина, парохија, храмова и биографија значајних личности епархије.