Републичка радиодифузна агенција

РРА Републичка радиодифузна агенција основана је ради обезбеђивања услова за ефикасно спровођење и унапређивање утврђене радиодифузне политике у Републици Србији на начин примерен демократском друштву, као самостална, односно независна организација која врши јавна овлашћења, у складу са Законом о радиодифузији и прописима донетим на основу овог закона.

Агенција је самостални правни субјект и функционално је независна од било ког државног органа, као и од свих организација и лица која се баве делатношћу производње и емитовања радио и телевизијских програма и/или са њом повезаним делатностима.

Агенција је надлежна да доноси Стратегију развоја радиодифузије у Републици Србији, уз сагласност Владе Републике Србије; врши контролу и стара се о доследној примени одредаба закона; издаје дозволе за емитовање програма и прописује образац за те дозволе; прописује техничке, организационе и програмске услове за производњу и емитовање програма, у складу са одредбама закона; прописује правила која су обавезујућа за емитере, а којима се обезбеђује спровођење радиодифузне политике у Републици Србији; врши надзор над радом емитера у Републици Србији; одлучује о представкама физичких и правних лица и о приговорима емитера у вези са радом других емитера; даје мишљење надлежним државним органима у вези са приступањем међународним конвенцијама које се односе на област радиодифузије; предузима одговарајуће мере према емитерима, у складу са законом као и да обавља и друге послове, у складу са законом.

Поред наведених надлежности РРА обавља и послове који се односе на предузимање мера у области радиодифузије у циљу: заштите малолетника; примене прописа о ауторским и сродним правима; спречавања емитовања програма који садрже информације којима се подстиче дискриминација, мржња или насиље против лица или групе лица због њиховог припадања или неприпадања одрећеној раси, вери, нацији, етничкој групи или полу.

Извор: www.rra.org.yu