Те­о­ло­шки по­гле­ди XLVI (2013), 3

Те­о­ло­шки по­гле­ди – вер­ско­на­уч­ни ча­со­пис – но­ва се­ри­ја
Го­ди­на XLVI. Бе­о­град, 2013. Број 3 [стр. 705–1168]

Са­др­жај, [стр. 705] | Con­tents, [стр. 706] | Бла­же­ни Те­о­до­рит Кир­ски, „Ту­ма­че­ње пр­вог псал­ма“ (Ερμηνεία του Αʹ Ψαλμού) (пре­вод са ста­ро­грч­ког: Ла­зар Не­шић), стр. 707–714. | Све­ти Јо­ван Да­ма­скин, „Про­тив ма­ни­хе­ја­ца“ (Κατὰ Μανιχαίων) (пре­вод са ста­ро­грч­ког: Алек­сан­дар Вр­бља­нац), стр. 715–790. | Иван Не­дић, „Тек­сто­ло­шки аспек­ти у ег­зе­ге­зи пр­ве гла­ве Пе­сме над пе­сма­ма“, стр. 791–814 (Sum­mary: Tex­to­lo­gi­cal Aspects in the Exe­ge­sis of the First Chap­ter of the Song of Songs, стр. 814). | Јо­ван Бла­го­је­вић, „Мел­хи­се­дек у ин­тер­те­ста­мен­тар­ном пре­да­њу – при­лог кон­тек­сту­а­ли­за­ци­ји По­сла­ни­це Је­вре­ји­ма 7 –“, стр. 815–842 (Sum­mary: Mel­chi­ze­dek in in­ter­te­sta­men­tal tra­di­tion – А Con­tri­bu­tion to Con­tex­tu­a­li­za­ti­on of He­brews 7 –, стр. 842). | Го­ран Мла­де­но­вић, „Те­о­ло­шко, ха­ги­о­граф­ско и би­о­граф­ско ту­ма­че­ње Псал­ма 7“, стр. 843–860 (Sum­mary: The­o­lo­gi­cal, Ha­gi­o­grap­hi­cal and Bi­o­grap­hi­cal In­ter­pre­ta­tion of Psalm 7, стр. 860). | Че­до­мир Ре­бић, „Ка­ко се Сте­фан Пр­во­вен­ча­ни угле­дао на Да­ви­до­ве Псал­ме у свом ли­те­рар­ном ка­зи­ва­њу о до­га­ђа­ји­ма из жи­во­та Све­тог Си­ме­о­на“, стр. 861–876 (Sum­mary: How did Ste­fan the First–Crow­ned Lo­ok up to Psalms of Da­vid in his Li­te­ral Ex­pres­si­on on Events from Li­fe of St. Si­meon, стр. 876).

| Не­над Д. Ми­јал­ко­вић, „Схва­та­ње Све­те тај­не бра­ка у тра­ди­ци­ји Ри­мо­ка­то­лич­ке цр­кве“, стр. 877–896 (Sum­mary: Un­der­stan­ding of the Holy Sac­ra­ment of Mar­ri­a­ge in the Tra­di­tion of the Ro­man Cat­ho­lic Church, стр. 896). | Иви­ца Ча­и­ро­вић, „Бо­ни­фа­ци­је – ми­си­о­нар и(ли) ре­фор­ма­тор“, стр. 897–914 (Sum­mary: Bo­ni­fa­ce – Mis­si­o­nary and/or Re­for­mer, стр. 913–914). | Ми­ро­слав М. По­по­вић, „О да­то­ва­њу и ин­тер­пре­та­ци­ји пи­сма–за­кле­тве кра­љи­це Је­ле­не ду­бро­вач­ком ар­хи­е­пи­ско­пу, кне­зу и оп­шти­ни“, стр. 915–922 (Sum­mary: Abo­ut the Da­ting of Qu­e­en Je­le­na’s Let­ter–Oath to Du­brov­nik’s Ar­chbis­hop, Prin­ce and Com­mu­nity, стр. 922). | Са­ша Ан­то­ни­је­вић, „Исто­ри­ја Срп­ске Пра­во­слав­не Цр­кве у Сло­ве­ни­ји“, стр. 923–950 (Sum­mary: The Hi­story of the Ser­bian Ort­ho­dox Church in Slo­ve­nia, стр. 950). | Alek­san­dar Ra­ko­vić, „Short exi­sten­ce of the Fa­culty of Eastern Ort­ho­dox The­o­logy at the Uni­ver­sity of Za­greb 1920–1924“, стр. 951–976 (Ап­стракт: Крат­ко­трај­но по­сто­ја­ње Ис­точ­но-пра­во­слав­ног бо­го­слов­ског фа­кул­те­та у За­гре­бу (1920–1924), стр. 976). | Ила­ри­ја Л. Е. Ра­ме­ли, „Хри­шћан­ска со­ти­ри­о­ло­ги­ја и хри­шћан­ски пла­то­ни­зам – Ори­ген, Гри­го­ри­је Ни­ски, и би­блиј­ска и фи­ло­соф­ска осно­ва уче­ња о апо­ка­та­ста­зи –“ (пре­вод са ен­гле­ског: Сте­фан Ми­ла­но­вић), стр. 977–1028 (Sum­mary: Chri­stian So­te­ri­o­logy and Chri­stian Pla­to­nism – Ori­gen, Gre­gory of Nyssa, and the Bi­bli­cal and Phi­lo­sop­hi­cal Ba­sis of the Doc­tri­ne of Apo­ka­ta­sta­sis –, стр. 1028). | Иви­ца Жив­ко­вић, „Вер­ска на­ста­ва Пра­во­слав­не Цр­кве“, стр. 1029–1058 (Sum­mary: Re­li­gi­o­us Edu­ca­tion of the Ort­ho­dox Church, стр. 1058). | Вар­ја Не­шић, „Сти­ца­ње хри­сто­ли­ког иден­ти­те­та у тра­гич­ком све­ту дра­ме Ла­зе Ко­сти­ћа Пе­ра Се­ге­ди­нац“, стр. 1059–1702 (Sum­mary: Ac­qu­i­si­ti­on of Chri­stli­ke Iden­tity in Tra­gic World of La­za Ko­stic’s Dra­ma Pe­ra Se­ge­di­nac, стр. 1072). | Срећ­ко Пе­тро­вић, „Би­бли­о­гра­фи­ја ча­со­пи­са Те­о­ло­шки по­гле­ди 1994–2013“, стр. 1073–1130. | ОСВР­ТИ: | Ни­ко­ла М. Га­врић, „Ме­ђу­на­род­на кон­фе­рен­ци­ја о Ива­ну Иљи­ну („Ду­хов­но брат­ство и ге­о­по­ли­тич­ки по­ло­жај: ве­зе Ру­си­је и Ср­би­је у исто­риј­ској ре­тро­спек­ти­ви и пер­спек­ти­ви – по­во­дом 130 го­ди­на од ро­ђе­ња Ива­на А. Иљи­на“)“, стр. 1131–1132. | Ми­лош В. Ма­рин­ко­вић, „Прав­ни по­ло­жај Цр­кве у обла­сти ме­ди­ја у Ср­би­ји“, стр. 1132–1136. | Сла­ви­ша Ко­стић, „Осврт на по­след­њи број Con­ci­li­u­ma (Sve­tost i sve­ci da­nas – Go­di­na XLIX, Broj 3 (2013))“, стр. 1137–1144. | ПРИ­КА­ЗИ: | Иви­ца Ча­и­ро­вић, „Ху­ан Ма­те­ос: Ли­тур­ги­ја ре­чи у ви­зан­тиј­ском бо­го­слу­же­њу – исто­ри­ја Ли­тур­ги­је Све­тог Јо­ва­на Зла­то­у­стог“, стр. 1145–1148. | Зо­ран Ан­дрић, „Ori­ge­nes: Wer­ke mit de­utscher Über­set­zung / Bd. 1/1. Die Kom­men­ti­e­rung des Buc­hes Ge­ne­sis ; Ori­ge­nes: Wer­ke mit de­utscher Über­set­zung / Bd. 1/2. Die Ho­mi­lien zum Buch Ge­ne­sis“, стр. 1149–1152. | Зо­ран Ан­дрић, „Chri­stoph Markschi­es, Jens Schröter (Hrsg.): An­ti­ke chri­stlic­he Apo­kryphen in de­utscher Über­set­zung, I: Evan­ge­lien und Ver­wand­tes“, стр. 1152–1154. | Зо­ран Ан­дрић, „Ric­hard Sen­nett: Zu­sam­me­nar­be­it. Was un­se­re Ge­sellschaft zusammenhält“, стр. 1155–1156. | Зо­ран Ан­дрић, „Fri­e­drich W. Horn (ур.) : Pa­u­lus Hand­buch“, стр. 1157–1159. | Зо­ран Ан­дрић, „Rod­ney Stark: Got­tes Kri­e­ger. Die Kre­uzzüge in ne­u­em Licht“, стр. 1159–1161. | Зо­ран Ан­дрић, „Kla­us Ro­sen: Kon­stan­tin der Große. Ka­i­ser zwischen Mac­htpo­li­tik und Re­li­gion“, стр. 1161–1163. | Зо­ран Ан­дрић, „Di­ar­maid Mac­Cul­loch: Re­for­ma­tion : Euro­pe’s Ho­u­se Di­vi­ded 1490–1700“, стр. 1163–1165. | С. Пе­тро­вић, „Ис­прав­ка го­ди­на из­ла­же­ња ра­ни­јих бро­је­ва Те­о­ло­шких по­гле­да“, стр. 1166–1167. | [Упут­ство ауторима] ; [CIP – Ка­та­ло­ги­за­ци­ја у пу­бли­ка­ци­ји...], [стр. 1168]

Из­да­вач: | Све­ти Ар­хи­је­реј­ски Си­нод Срп­ске Пра­во­слав­не Цр­кве | Глав­ни и од­го­вор­ни уред­ник: | Пре­зви­тер мр Алек­сан­дар Ђа­ко­вац | Ре­дак­циј­ски од­бор: | Ми­тро­по­лит проф. др Ам­фи­ло­хи­је Ра­до­вић (Пра­во­слав­ни бо­го­слов­ски фа­кул­тет, Уни­вер­зи­тет у Бе­о­гра­ду) | проф. др Бо­го­љуб Ши­ја­ко­вић (Пра­во­слав­ни бо­го­слов­ски фа­кул­тет, Уни­вер­зи­тет у Бе­о­гра­ду) | проф. др Сви­лен Ту­те­ков (Бо­го­слов­ски фа­кул­тет у Ве­ли­ком Тр­но­ву, Бу­гар­ска) | проф. др Ари­сто­тел Па­па­ни­ко­лау (Ford­ham Uni­ver­sity, The­o­logy De­part­ment) | проф. др Џон Бер (St. Vla­di­mir’s Ort­ho­dox The­o­lo­gi­cal Se­mi­nary, New York) | доц. др Да­вор Џал­то (Ин­сти­тут за сту­ди­је кул­ту­ре и хри­шћан­ства) | доц. др Алек­сан­дар До­бри­је­вић (Фи­ло­зоф­ски фа­кул­тет, Уни­вер­зи­тет у Бе­о­гра­ду) | др Алек­сан­дар Ра­ко­вић (Ин­сти­тут за но­ви­ју исто­ри­ју Ср­би­је) | Са­рад­ни­ци: | Пре­зви­тер Ву­ка­шин Ми­ли­ће­вић | Срећ­ко Пе­тро­вић | Ма­ри­ја­на Пе­тро­вић | Гра­ди­мир Ста­нић | Ра­до­мир Ма­рин­ко­вић | Се­кре­тар ре­дак­ци­је: | Сне­жа­на Круп­ни­ко­вић | Лек­ту­ра и ко­рек­ту­ра: | Ђор­ђе Осто­јић и Ма­ри­ја­на Пе­тро­вић | Гра­фич­ка при­пре­ма: | Срећ­ко Пе­тро­вић | Штам­па: | Штам­па­ри­ја Срп­ске Пра­во­слав­не Цр­кве, | Кра­ља Пе­тра бр. 5, Бе­о­град | Ти­раж: 500 при­ме­ра­ка | Те­о­ло­шки по­гле­ди из­ла­зе три пу­та го­ди­шње (мај, сеп­тем­бар, де­цем­бар) | Адре­са ре­дак­ци­је: | Те­о­ло­шки по­гле­ди, Кра­ља Пе­тра бр. 5, Бе­о­град | те­ле­фон: 011 / 30 25 116 | e-mail: te­o­lo­ski.po­gle­di@spc.rs | http://te­o­lo­ski­po­gle­di.spc.rs/ | Радови публиковани у Теолошким погледима су рецензирани. Објављени текстови представљају ставове аутора. | Издавање ове свеске помогла је Канцеларија за сарадњу са црквама и верским заједницама Владе Републике Србије