Тесла повезао престоницу и Ђетињу

У го­ди­ни обе­ле­жа­ва­ња 110 го­ди­на пр­ве хи­дро­цен­тра­ле код нас по­став­ка у ужич­ком Ар­хи­ву о Те­сли да­је ва­жне од­го­во­ре

Ужи­це - У овој го­ди­ни на­вр­ша­ва се 11 де­це­ни­ја од по­чет­ка ра­да ста­ре хи­дро­цен­тра­ле на ре­ци Ђе­ти­њи у Ужи­цу, пр­вен­ца срп­ске елек­три­фи­ка­ци­је. То је пр­ва хи­дро­е­лек­тра­на на Бал­ка­ну на­пра­вље­на по прин­ци­пи­ма на­из­ме­нич­них стру­ја Ни­ко­ле Те­сле, са­мо че­ти­ри го­ди­не по­сле оне на Ни­ја­га­ри, за­слу­гом про­фе­со­ра бе­о­град­ске Ве­ли­ке шко­ле Ђор­ђа Ста­но­је­ви­ћа упо­зна­тог са Те­сли­ним про­на­ла­сци­ма.

Ужич­ка хи­дро­цен­тра­ла и са­да ра­ди, ње­не ори­ги­нал­не ма­ши­не још увек стру­ју про­из­во­де. По­но­се се Ужи­ча­ни овом рет­ко­шћу, пред ко­јом по­след­њих го­ди­на сто­је спо­ме­ни­ци Ни­ко­ли Те­сли и Ђор­ђу Ста­но­је­ви­ћу.

А јед­на по­став­ка, упра­во отво­ре­на као пр­ва у но­вој мо­дер­ној згра­ди Ар­хи­ва у Ужи­цу, све­до­чи о Те­сли­ном до­при­но­су на­стан­ку тог пр­вен­ца. О ве­за­ма Бе­о­гра­да и Ђе­ти­ње, по­сред­но ро­ђе­ним у раз­ма­ку од осам по­след­њих го­ди­на 19. ве­ка. Реч је о из­ло­жби бе­о­град­ског Му­зе­ја Ни­ко­ле Те­сле на­зва­ној „Ни­ко­ла Те­сла у Бе­о­гра­ду 1892. го­ди­не", ауто­ра Бра­ти­сла­ва Сто­јиљ­ко­ви­ћа, ку­сто­са у том му­зе­ју. По­став­ци ко­ју по­след­њих го­ди­на мно­ги гле­да­ју по гра­до­ви­ма Ср­би­је, а ко­ја, ево, за Ужи­ча­не има по­се­бан зна­чај.

Ис­тра­жи­ва­чи исто­ри­је пр­ве хи­дро­цен­тра­ле пи­шу, на­и­ме, о пре­суд­ном ути­ца­ју Ђор­ђа Ста­но­је­ви­ћа да та елек­тра­на, на­ме­ње­на као енер­гет­ски из­вор за ужич­ку Ткач­ку ра­ди­о­ни­цу и осве­тље­ње гра­да, бу­де по­диг­ну­та 1900. го­ди­не по Те­сли­ним прин­ци­пи­ма, та­да но­ви­ни у на­у­ци. Али ма­ло се па­жње обра­ћа оно­ме што је све­му прет­хо­ди­ло, а то је кључ­на по­се­та Те­сле Бе­о­гра­ду и са­рад­ња Ста­но­је­ви­ћа са про­сла­вље­ним на­уч­ни­ком.

- Тај Те­слин је­ди­ни до­ла­зак у срп­ску пре­сто­ни­цу 1.ју­на 1892. го­ди­не и бо­ра­вак од све­га 31 сат, ако је ве­ро­ва­ти ре­ду во­жње та­да­шње же­ле­зни­це, уства­ри је био пре­су­дан за оно што ће се де­ша­ва­ти у Ср­би­ји као јед­ној од пр­вих зе­ма­ља у Евро­пи ко­је су по­че­ле елек­три­фи­ка­ци­ју ње­го­вим на­из­ме­нич­ним стру­ја­ма. Ова хи­дро­цен­тра­ла на ре­ци Ђе­ти­њи пред­ста­вља пр­ве­нац, а за њом су усле­ди­ле елек­тра­не на Буч­јан­ки, Ни­шка хи­дро­цен­тра­ла, у Си­ће­вач­кој кли­су­ри, Гам­зи­град­ска и дру­ге. Ср­би­ја је та­да би­ла у европ­ском вр­ху кад је у пи­та­њу Те­сла и ње­го­ви из­у­ми, ко­је је он пред­ста­вио Ђор­ђу Ста­но­је­ви­ћу, ро­до­на­чел­ни­ку те елек­три­фи­ка­ци­је - ре­као је, отва­ра­ју­ћи из­ло­жбу у ужич­ком Ар­хи­ву, Вла­ди­мир Је­лен­ко­вић, ди­рек­тор Му­зе­ја Ни­ко­ле Те­сле, је­дин­стве­не уста­но­ве у све­ту.

На­ша зе­мља, ина­че, има ту част да у овом му­зе­ју чу­ва це­ло­куп­ну лич­ну Те­сли­ну за­о­став­шти­ну, а УНЕ­СКО је ар­хи­ву слав­ног на­уч­ни­ка 2003. го­ди­не унео у Ре­ги­стар пам­ће­ња све­та, као не­про­це­њи­ву ва­жност за људ­ску ци­ви­ли­за­ци­ју. У том ре­ги­стру од вред­но­сти из Ср­би­је је­ди­но се још на­ла­зи Ми­ро­сла­вље­во је­ван­ђе­ље.

Аутор по­ме­ну­те по­став­ке Бра­ти­слав Сто­јиљ­ко­вић об­ја­шња­ва да је Ста­но­је­вић био уз Те­слу при­ли­ком по­се­те Бе­о­гра­ду, где је на­уч­ни­ку при­ре­ђен ве­ли­чан­ствен до­чек, ауди­јен­ци­ја код кра­ља Алек­сан­дра, по­се­та На­род­ном му­зе­ју, пре­да­ва­ње на Ве­ли­кој шко­ли.

(/slika2)- Те­слин ути­цај на Ђор­ђа Ста­но­је­ви­ћа до­при­нео је да Ста­но­је­вић 1894. го­ди­не об­ја­ви књи­гу о ства­ра­ла­штву и па­тен­ти­ма Ни­ко­ле Те­сле, пр­ву на срп­ском је­зи­ку и дру­гу у све­ту о то­ме. То је био пут ка бу­ду­ћој цен­тра­ли у Ужи­цу и да­љој елек­три­фи­ка­ци­ји Ср­би­је. Пр­во се, да­кле, де­сио Те­сла, па ужич­ки пр­ве­нац - су­ми­ра Сто­јиљ­ко­вић, до­да­ју­ћи да из­ло­жба у овом Ар­хи­ву, по­ред до­ку­ме­на­та и фо­то­гра­фи­ја, пред­ста­вља и два Те­сли­на па­тен­та: мо­дел ин­дук­ци­о­ног мо­то­ра са ро­то­ром у об­ли­ку ја­је­та (''Ко­лум­бо­во ја­је'') из 1893. и мо­дел спе­ци­фич­не пум­пе за­сно­ван на прин­ци­пу пре­но­са флу­и­да пу­тем тре­ња из 1913. го­ди­не.

И све то у са­вре­ме­ном зда­њу ужич­ког Ар­хи­ва, нај­мо­дер­ни­је уре­ђе­ној ар­хив­ској уста­но­ви код нас, ко­ја је, ка­ко ре­че ди­рек­тор те уста­но­ве Ми­ро­слав Ду­чић, отва­ра­њем ове атрак­тив­не по­став­ке, пр­ве по­што је пре се­дам ме­се­ци за­вр­ше­на ова згра­да, зва­нич­но отво­ри­ла и свој га­ле­риј­ски про­стор.

Извор: Политика