Златко Матић (ур.): Црква као икона Свете Тројице

Садржај

- Матић, Златко, „Двадесет година архијерејске службе епископа пожаревачко-браничевског Игнатија“

- Крстић, Зоран, „Могућности хришћанског теолошког мишљења у постмодерности“

- Јагазоглу, Ставрос, „Криза саборности — бирократско схватање еклисиологије и проблем заједнице и саборности Цркве данас“

- Милошевић, Ненад, „Анафора — узношење или приношење?“

- Зизијулас, Јован, „Тајна Цркве и Тајна Свете Тројице“

Публиковање књиге помогла је Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама Владе Републике Србије.

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

271.2-284(082)
271.2-72-1
271.222(497.11)-726.2:929 Игнатије, пожаревачко-браничевски епископ

МЕЂУНАРОДНИ богословски симпосион „Црква као икона Свете Тројице“ (2014 ; Пожаревац)
Црква као икона Свете Тројице : богословски симпосион поводом јубилеја Епархије браничевске / уредник Златко Матић.
- Пожаревац : Епархија браничевска, Одбор за просвету и културу, 2014 (Велика Плана : Мозаик).
- [VIII], 131 стр. : фотогр. ; 20 cm.
- (Библиотека Приручници / [Епархија браничевска, Одбор за просвету и културу] ; књ. 10)

Према уводном тексту овај зборник садржи текстове са Међународног богословског симпосиона „Црква као икона Свете Тројице“, који је организовао Одбор за просвету и културу Епархије браничевске од 17. до 19.
октобра 2014. године.
- Тираж 500.
- Стр. 1-38: Двадесет година архијерејске службе епископа пожаревачко-браничевског Игнатија / Златко Матић.
- Напомене и библиографске референце уз текст.
- Библиографија уз сваки рад.

ISBN 978-86-87329-39-3

a) Мидић, Игнатије (1954-)
b) Православна догматика - Зборници
c) Православна еклисиологија - Зборници

COBISS.SR-ID 212146444